Peyote!

Screen+shot+2013-06-26+at+18.00.58

Unusualness:

No way